UPOZORNENIE

Náš obchod neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C. Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej web stránke, resp. v našich katalógoch, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci, ktorý je držiteľom príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne, a to buď návštevou našej kamennej predajne alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami, resp. zamestnancami predávajúceho.

Novela zákona o zbraniach a strelive

28 júla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá zapracúvajú Smernice ES o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zosúlaďuje niektoré pojmy ako napr. replika zbrane, napodobenina zbrane, maketa streliva a rez zbrane. Konkrétnejšie špecifikuje jednotlivé kategórie zbraní a streliva, dopĺňa do zákona pojmy narkotizačná, paintbalová a signálna zbraň. Výslovne sa v zákone uvádza zákaz nakupovania zbraní a streliva prostredníctvom zmluvy na diaľku a takisto prevodu vlastníctva zbraní a streliva takýmto spôsobom.

Na účely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov sa rozumie:

 1. a)zbraňouprenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
 2. b)hlavnou časťou zbranehlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
  c) súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu, vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane,
  d) replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
  e) napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
  f) rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
 3. g)strelivomnáboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
  h) komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
 4. i)rezom strelivaúprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,
  j) maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného pre výcvik alebo školenie,
  k) tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzeniu úsťového tresku,
  l) noktovízorom prístroj na nočné videnie, vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim  na vytvorenie viditeľného svetla zo zbytkového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diodóvym infražiaričom na zosilnenie svetla,
  m) termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu,
  n) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
  o) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
  p) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
  q) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
  r) miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu,
  s) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

 

Predaj zbraní a streliva na diaľku

 

Podľa § 14a zákona o zbraniach a strelive v platnom znení sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane alebo streliva, ak zákon neustanovuje inak.
Zmluvy uzavierané na diaľku sa podľa § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov rozumie zmluva,  ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.
Podľa novelizovaného § 34 ods. 3 zákona o zbraniach a strelive  však môže zmluvu na diaľku uzatvárať držiteľ zbrojnej licencie, ktorej predmet je nákup a predaj zbrane alebo streliva, avšak len  s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

Základné ustanovenia

Všeobecne obchodne podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt Shooting Academy s.r.o., Hľaváčiková 15, 84105 Bratislava a na strane druhej je objednávateľ služby. Právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení  platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Zmluva o poskytnutí služby

Návrhom na uzavretie zmluvy je ponuka služieb na  webovej stránke www.shootingacademy.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky poskytovateľom služby. Toto prijatie poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail alebo telefonicky na zadané telefónny kontakt . Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto Všeobecnými obchodnými podmienkami, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný. Spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.. Informácie o cene poskytovaných služieb sú platné a konečné. Na webovej stránke www.shootingacademy.sk sú ceny vždy platné a aktuálne. K základnej zmluve je možné objednať doplnkové služby, ktoré sú ponúkané na webovej stránke www.shootingacademy.sk alebo priamo na mieste konania dodatočne (munícia, zapožičanie zbrane, zapožičanie výstroje a taktických doplnkov.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ služby prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej strane a pod. Poskytovateľ služby postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom za účelom splnenia objednanej služby, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Spotrebiteľ dáva poskytovateľovi služby svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu zmluvy.

 

Objednávanie

Spotrebiteľovi je poskytnutá služba za cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s konečnou cenou služby. Účtovaná cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednanej služby.

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nebudú požadované ani žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady ceny za službu, ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prístupný voľne na stiahnutie na webovej stránke www.shootingacademy.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Peniaze za uplatnené odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Platobné podmienky

Poskytovateľ služby akceptuje platbu nasledovnými spôsobmi:

 prevodom na účet ,priamym vkladom na účet, hotovosť na mieste konanie služby alebo osobne na mieste stretnutia.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

Dodacie podmienky

Objednaná služba bude realizovaná v termíne zvolenom spotrebiteľom pri zadaní objednávky.

Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o potvrdení termínu kurzu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii služby.

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti poskytovateľa služby za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za chyby služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe

Spotrebiteľ má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu možno uplatniť:

Elektronickou formou na: info@zbranebratislava.sk

Písomnou formou na: SHOOTING ACADEMY s.r.o. , Hľaváčiková č.15, 84105 Bratislava

Ústnou formou: v čase a mieste poskytovania služby.

Postup pri uplatnení reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, u poskytovateľa služby. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je poskytovateľ služby povinný spísať so spotrebiteľom doklad o prijatí reklamácie.

Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o zaplatení služby. Poskytovateľ služby na uplatnenú reklamáciu spíše doklad o prijatí reklamácie, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie reklamovanej a vady okamžite, nakoľko s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

Spotrebiteľ je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie.

Pokiaľ spotrebiteľ preukáže podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v doklade o prijatí reklamácie uvedú.

Doklad o prijatí reklamácie podpíše poskytovateľ služby. Spotrebiteľ dostane kópiu dokladu o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby spotrebiteľ je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Stav reklamovanej služby

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služby v menšom rozsahu spôsobenom samotným spotrebiteľom alebo iným spotrebiteľom.

Spolupráca spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ ako účastník reklamačného konania je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod..

Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí spotrebiteľ umožniť poskytovateľovi služby, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, poskytovateľ služby je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.

Poskytovateľ služby môže na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky zaplatenej ceny služby, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.

Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie spotrebiteľa, je poskytovateľ služby povinný vydať doklad o vybavení reklamácie, v ktorom je okrem iného uvedený aj dátum a spôsob vybavenia reklamácie.

V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo podľa dohody poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je spotrebiteľ písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.